Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

 1. Mark Nederhoed Fotografie gevestigd te Culemborg, KvK-nummer 87747480, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Fotograaf.
 2. De wederpartij van Fotograaf wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtgever.
 3. Partijen zijn Fotograaf en Opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Fotograaf.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3 - Auteursrecht, licentie en publicatie

 1. De rechten op de door Fotograaf aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij de Fotograaf. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming.
 2. Opdrachtgever komt een publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 3. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van Fotograaf. Foto’s mogen niet worden ingestuurd voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters.
 5. Opdrachtgever dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van Fotograaf te vermelden tenzij anders overeengekomen.
 6. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 7. Bij inbreuk komt Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door zijn gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft Opdrachtgever Fotograaf toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op dit materiaal zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

 

Artikel 4 – Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 15 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Fotograaf, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.
 6. Na volledige betaling van de afgesproken prijs ontvangt de Opdrachtgever de gekozen foto’s
 7. Als de Opdrachtgever meer foto’s wil, dan zal de Opdrachtgever per foto betalen, tenzij als anders is afgesproken dat het zwart op wit staat.

 

Artikel 5 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de, op dat moment bekend zijnde, kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de Fotograaf een richtprijs afgesproken, waarbij Fotograaf gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Fotograaf Opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 6. Wanneer de Fotograaf op locatie komt, wordt er een kilometervergoeding € 0,23 per kilometer incl. BTW berekend
 7. Wanneer de Fotograaf op locatie komt, de reistijd per auto langer dan 30 minuten bedraagt, zal er na de verstreken tijd € 57 per uur incl. btw in rekening worden gebracht.

 

 Artikel 6 – Intrekking opdracht

 1. Wanneer Opdrachtgever de opdracht intrekt, is Opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakt onkosten van dienstverlener te betalen.
 2. In geval van ziekte aan de kant van de Opdrachtgever is het mogelijk om de afspraak kosteloos te verzetten. Na 4 keer de afspraak verzet te hebben zal de afspraak vervallen en zal de Opdrachtgever 50% van de afgesproken prijs verschuldigd zijn aan fotograaf. Tenzij als anders zwart op wit is afgesproken
 3. Bij annulering door Opdrachtgever binnen 48 uur. Zal de afgesproken prijs in rekening worden gebracht.
 4. Bij afspraak niet thuis, worden de onkosten berekend boven op de kilometervergoeding
 5. Bij het afzien nadat de shoot is geweest en de Opdrachtgever geen foto’s wil afnemen wordt het recente verschuldigde bedrag alsnog in rekening gebracht. Na drie maanden zal foto’s worden verwijderd uit de collectie. De Opdrachtgever heeft 1 jaar na datum van de fotoshoot recht om alsnog foto’s uit te zoeken en te krijgen van de Fotograaf. Na een jaar na datum van de shoot is de kans groot dat de foto’s vernietigd zijn en niet meer te verkrijgen zijn. Er zal geen schadevergoeding te verkrijgen zijn van de Fotograaf.
 6. Bij tijdelijke kosteloos fotoshoot, wordt er verwacht dat de opdrachtgever foto’s afneemt van de fotograaf. Bij het afzien nadat de shoot is geweest en de opdrachtgever geen foto’s wil afnemen, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

 

Artikel 7 – Bijzondere bepalingen

 1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Fotograaf behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door Opdrachtgever of aanwezigen. In geval de shoot hierdoor niet worden voltooid, zal de Opdrachtgever alsnog het verschuldigde bedrag aan de Fotograaf moeten voldoen
 3. Voor alle fotografie op locatie de Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een locatie van een fotoshoot. De Fotograaf kan wel meedenken en adviseren over een locatie. Denk wel aan een alternatief bij slecht weer. De Fotograaf kan alle tijden de fotoshoot niet door laten gaan of tijdens de fotoshoot eerder beëindigen als dat ten kosten kan gaan van de apparatuur. De beoordeling hiervan is aan de Fotograaf

 

Artikel 8 – Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Fotograaf. Klachten tijdens een shoot dienen direct of direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

 Artikel 9– Levering fotomateriaal

 1. De foto’s in jpg,
 2. De selectie van de foto’s wordt door de Fotograaf gedaan. Er is geen inzage mogelijk in de rest van de bestanden. De nabewerking van de foto’s wordt op een gekalibreerde monitor gedaan door de Fotograaf.
 3. Bij het zien van de foto op een laptop, monitor, smartphone of tablet, kan de geleverde foto’s per beeldscherm kleuren afwijken. De geleverde foto’s zijn geëdit op een gekalibreerde monitor.
 4. Ruwe (RAW) bestanden worden niet geleverd. De nabewerking van de foto is het eindproduct die de Opdrachtgever krijgt na het voldoen van het verschuldigde bedrag.
 5. In sommige gevallen zal de Opdrachtgever in overleg met de Fotograaf RAW-bestanden kunnen kopen. Daarbij zal de prijs van de shoot en bestanden anders kunnen zijn dan gewoonlijk. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar de Opdrachtgever aan moet voldoen. De Opdrachtgever heeft eigen foto editor in dienst, de foto komt in een blad, De Fotograaf zal ter alle tijden mee mogen beslissen over het eindresultaat, de Fotograaf blijft alle tijden auteursrecht hebben over de foto, De naam en beroep van de Fotograaf en de editor moet zichtbaar zijn.

(Recht tot wijziging algemene voorwaarden)

Fotograaf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden.

 

(Afwijzing algemene voorwaarden van de Opdrachtgever)

De toepasselijkheid van voorwaarden gehanteerd door de Opdrachtgever en

Waarnaar de Opdrachtgever op enigerlei wijze mocht verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Fotograaf zijn aanvaard.

 

(Rangorde)

 1. In geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van deze Algemene

Voorwaarden met de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.